Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
BEL ONS +31 (0) 35 69 53 405
Donateur worden

ANBI informatie

ANBI INFORMATIE

Stichting d'ONS

is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer over de ANBI-status leest u op de site van de belastingdienst.

Naam organisatie, KvK- en RSIN nummer

Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname – Stichting d’ONS
KvK Nummer: 32119940
RSIN Nummer: 817359588

Internet adres

http://www.stdons.nl

Contact

Postadres
Lambertus Hortensiuslaan 66
Naarden 1412GX

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Lambertus Hortensiuslaan 66
Naarden 1412GX

Email: info@stdons.nl
Telefoon nummer: 035 69 53 405

Doelstelling

De stichting is een good will organisatie en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Duurzaam in economisch opzicht en duurzaam daar waar het gaat om de impact op het milieu en op de sociale omgeving.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2026.

Bestuurders

De stichting wordt geleid door een bestuur van drie leden. Er zijn vier bestuursvergaderingen per jaar. De samenstelling van het Bestuur is gepubliceerd op onze webpagina: http://www.stdons.nl/bestuur-en-raad-van-advies
Een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden is via deze link te raadplegen: http://www.stdons.nl/nevenfuncties-bestuursleden

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
De stichting heeft een directeur in dienstverband die als werknemer onbezoldigd is.
Alle vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Activiteiten

  • Voortzetting van succesvolle projecten zoals het congres en de award uitreiking voor de duurzaamste mkb-landbouwer van Suriname. Met het laatste wil de stichting bevorderen dat de groep duurzame telers in Suriname nog groter wordt en er gezonder; lees meer bladgroente wordt geconsumeerd.
  • Voortzetten van de inzet van het Turtle Watch programma, waarbij er ieder jaar 30 tot 40 vrijwilligers worden ingezet om, samen met de jachtopzieners van Natuur Beheer in Suriname, de zeeschildpadden-eierenrovers op afstaand te houden. Door middel van patrouilles, die dag en nacht worden uitgevoerd, ondersteunen de vrijwilligers bij een effectieve wettelijke toezichthoudende taak op de zeeschildpadden.   
  • Het opstarten van concrete projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van multifunctionele zonne-energiecentra in het binnenland van Suriname zoals in de dorpen Nieuw Koffiekamp en Langatabiki. Hiermee wil de stichting via onderwijsprogramma’s op de door zonne-energie aangedreven computers, het onderwijsniveau van de schoolgaande kinderen vergroten.
  • Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten in zowel Suriname als Nederland, meewerken aan programma-uitzendingen, het publiceren van artikelen in kranten en door communicatie op de website en in nieuwsbrieven wil d’ONS de aandacht op dit thema vestigen.
  • Het opzetten van groen onderwijsprojecten voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs op het gebied van agro en uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederlandse en Surinaamse instituties.
  • Tenminste een keer per jaar organiseren van een seminar rondom deze thema’s: landbouw, voeding en gezondheid (bestrijding van leefstijl ziektelast diabetisch type 2), ecotoerisme en duurzame energie.
  • Organisatie van de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst.

 
Meer over de activiteiten van Stichting d’ONS kunt u lezen in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief ‘Onder d’ONS’. De nieuwsbrieven zijn per aanvraag, via contactformulier, beschikbaar. De eerste editie van de nieuwsbrief werd in 2009 uitgebracht.

Jaarverslag

In het jaarverslag zijn onder meer de overzichten van baten en lasten te vinden inclusief accountantsverklaringen.